Contributie - Hapse Boys

Contributie

Contributiebedragen en restitutie m.i.v. seizoen  2023/2024

Contributiebedragen bij volledig seizoen  (peildatum leeftijd = 1 januari)

1.1 Senioren Contributie
Senior lid wel spelend € 179.50
Senior lid niet spelend / rustend lid € 40,00
Rustend lid, + 3 wedstrijden € 67,50
   
1.2 Jeugd Contributie
18 en 17 jaar (O19) € 127,50
16 en 15 jaar (O17) € 117,50
14 en 13 jaar (O15) € 109,50
12 en 11 jaar (O13) € 102,50
10 en 9 jaar (O11) € 92,50
8 jaar en jonger (O9) € 92,50
 

 

2.1    Kortingen vrijwilligers
Senioren, voetballend en bestuurder cq wekelijks trainer of leider van een jeugdteam € 50,00
niet voetballend en wekelijks trainer of leider van een jeugdteam 100%
Junioren,   voetballend en bestuurder cq wekelijks trainer of leider van een jeugdteam   € 40,00
niet voetballend en wekelijks trainer of leider van een jeugdteam  100%
   
2.2 Bij ziekte en blessure, ls het lid langer dan een ½ voetbalseizoen (4 mnd) niet kan trainen en voetballen.
De korting bedraagt 50% van het contributiedeel boven het tarief van rustend lid  
Senioren, per tijdvak van een ½  voetbalseizoen (4 maanden)  € 69,75
Junioren, per tijdvak van een ½  voetbalseizoen (4 maanden), maximaal € 43,75
   
3. Administratiekosten bij inlevering aanmeldformulier
Eenmalig € 15,00


Contributie bij tussentijdse aanmelding wordt naar rato berekend, waarbij aanvangstijdstip wordt vastgesteld op de eerste dag van de maand van aanmelding. Contributie voor het lopende seizoen wordt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld.  Na het vaststellen van de contributie zal de contributie worden geind bij de leden.


Contributiereglement


1. Verkrijging lidmaatschap

 • Aanmelding van een aspirant-lid geschiedt schriftelijk door invulling van het “aanmeldingsformulier lidmaatschap Hapse Boys” zoals dat op de website van de vereniging is te downloaden. 
 • Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend, incl. de noodzakelijke bijlagen, ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.
 • Alle leden zijn verplicht de incasso -machtiging betreffende de inning van contributie, administratiekosten en boetes in te vullen, te ondertekenen en samen met het aanmeldingsformulier in te leveren bij de ledenadministratie.
 • Bij toetreding tot de vereniging van een lid worden eenmalig administratiekosten geheven van € 15,00.
 • Op het aanmeldingsformulier wordt aangegeven dat het lid (> 12 jaar) c.q. ouder van het lid (≤ 12 jaar) bereid is tenminste 12 uur per seizoen onbetaalde werkzaamheden te verrichten voor de vereniging. Als hieraan niet wordt voldaan, zal door het Bestuur een sanctie worden opgelegd, zoals vastgelegd in artikel 6.

2. Ingangstijdstip lidmaatschap

 

 • Het lidmaatschap van de vereniging gaat in op de eerste dag van de maand waarin het aspirant-lid zich heeft aangemeld.
 • Contributie is vanaf de eerste dag van betreffende maand verschuldigd.
 • De vereniging behoudt zich het recht voor een andere ingangsdatum te kiezen, mede gelet op eventuele aanwijzingen van de KNVB.
 • Het aspirant-lidmaatschap eindigt zodra het contributiebedrag is voldaan en het lid een lidmaatschapsnummer van de KNVB heeft ontvangen.

 

 3. Voorwaarden lidmaatschap

 • Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 • Andere vormen van betalingen dan betalingen middels automatische incasso worden niet geaccepteerd.     

 4. Contributiebedragen

 • De contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd en ter beoordeling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
 • De verschuldigde contributiebedragen zijn vermeld op bijlage 1 van dit reglement en worden door de ledenadministratie geïnd.

 5. Rechten en plichten van leden

 • Actieve leden zijn gerechtigd deel te nemen aan trainingen en overige verenigingsactiviteiten, aan bindende wedstrijden mag alleen worden deelgenomen als het lid in het bezit is van de door de KNVB (afhankelijk van leeftijd van het lid) ter beschikking gestelde spelerspas.
 • Overige leden, die bij het aanmeldingsformulier hebben aangegeven niet deel te nemen aan wedstrijden of trainingen, mogen niet aan wedstrijden deelnemen maar worden wel aangemeld als lid van de KNVB.
 • De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen c.q. besluiten van de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur van de vereniging en de KNVB.
 

6. Vrijwilligersbijdrage

 • Alle leden (of ouders van leden)van 5 jaar en ouder dienen tenminste 12 uur per seizoen onbetaalde werkzaamheden te verrichten voor de vereniging zoals op het aanmeldingsformulier staat aangegeven.
 • Vrijwilligerswerk zoals onbezoldigd trainer, leider, scheidsrechter, ass-scheidsrechter, onderhoud, enz, enz, geven vrijstelling van deze bijdrage. Het vervoer naar/van uitwedstrijden van teams geeft geen vrijstelling van deze bijdrage.
 • Voor actieve leden ≤ 12 jaar kan/moet een van de ouders of verzorgers deze verplichting vervullen.
 • De vrijstelling is niet overdraagbaar aan derden, tenzij het bestuur daarmee heeft ingestemd.
 • Wanneer leden niet voldaan aan sub a,  zal door het Bestuur een schorsing van 2 wedstrijden van het desbetreffend lid opgelegd worden.
 • Gedurende deze schorsing is het voor het desbetreffend lid niet toegestaan om te trainen of deel te nemen aan andere door de KNVB of de club vastgestelde wedstrijden.
 • De invulling van deze werkzaamheden zal in een overleg tussen het lid c.q .zijn / haar ouders / verzorgers  enerzijds en de vereniging anderzijds worden bepaald.

7. Beëindiging en schorsing lidmaatschap  

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

 1. Schriftelijke opzegging per post of  per email  bij de ledenadministratie door het lid of zijn/haar ouder/voogd
 2. Afvoeren van de ledenlijst door een bestuursbesluit,
 • Na schorsing wegens niet tijdige betaling van de contributie of opgelegde boetebedragen.  Pas na het incasso van de openstaande bedragen wordt de schorsing opgeheven.
 • Na een errnstig doen of laten dat indruist tegen de goede zeden.
 • Na wangedrag of geweldpleging
 • Het intrekken van een incasso – machtiging door het lid of zijn/haar ouder/voogd
 • Royement door het bestuur.

8. Schriftelijke opzegging

 • Dient jaarlijks door het lid te geschieden voor 15 mei van ieder jaar.
 • Opzegging van het lidmaatschap geschiedt middels een schriftelijke bevestiging per post of per email, welke ingediend dient te worden bij zowel de ledenadministratie als de teamleider.
 • Indien opzegging te laat geschiedt, is alsnog contributie verschuldigd over het eerste kwartaal van het nieuwe verenigingsjaar.
 • Bij het niet opzeggen van het lidmaatschap, wordt dit stilzwijgend met één jaar verlengd en contributie geïnd.
 • Indien een lid zijn lidmaatschap tussentijds beëindigt middels schriftelijke opzegging / email  bij de ledenadministratie, heeft hij recht op een gedeeltelijke restitutie van het te betalen contributiebedrag.
 • Het te restitueren bedrag wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en is vermeld in bijlage 1 van dit reglement. 

9. Korting op contributiebedrag

 • Actieve leden die langdurig geblesseerd zijn komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) restitutie van  contributie.
 • Indien tijdens het seizoen een actief lid niet of slechts deels in staat is om aan trainingen c.q. wedstrijden deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) restitutie.
 • Deze mogelijkheid tot restitutie is pas mogelijk wanneer het lid langer dan 4 maanden niet kan voetballen of trainen.
 • Het betreffende lid moet hiervoor zelf of zijn / haar ouder of voogd bij de ledenadministratie per email of schriftelijk een verzoek indienen, waarna aan het einde van het seizoen door het bestuur wordt beoordeeld of en hoeveel restitutie wordt verleend.
 • Redenen voor restitutie kunnen zijn;
 1. Ziekte over langere termijn
 2. Blessure over langere termijn
 3. Verblijf buiten de woonplaats voor studie of werk voor een langere periode
 4. Zwangerschap
 5. Andere, door het bestuur, te beoordelen redenen
 • Gedeeltelijke restitutie van de contributie is niet mogelijk wanneer men rustend lid is.
 • Het te restitueren bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is vermeld in bijlage 1 van dit reglement.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om ook in andere gevallen dan langdurige blessures, zoals (maar niet alleen) zwangerschap, teruggave van contributie te verlenen

10. Financiële steun

 • Stichting Leergeld Land van Cuijk heeft zich tot doel gesteld om ouders van kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen tegemoet te komen.
 • Voor verdere informatie verzoeken wij u om contact op te nemen met Stichting Leergel (leergeldlandvancuijk@gmail.com) of stuur de antwoordkaart van de folder (aanwezig op scholen) naar  Postbus  8,    5430  AA Cuijk.

11. Boetes

 • Het lid is zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de door de KNVB en / of vereniging opgelegde boetes.
 • Boetes worden door de penningmeester middels de door het lid of zijn / haar   ouder / voogd  afgegeven automatische incasso,  direct geïnd bij desbetreffend lid.
 • Wanneer het desbetreffend lid het niet eens is met de boete, dient hij / zij schriftelijk /email  bezwaar aan te tekenen bij de wedstrijdsecretaris.

12.   Wijzigingen in het contributiereglement behoeven géén instemming van de individuele leden, behoudens de in de statuten vastgelegde besluiten.

13.   In gevallen waarin dit contributiereglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de vereniging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!