Cookie beleid Hapse Boys

De website van Hapse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

Contributiebedragen en restitutie m.i.v. seizoen  2023/2024

Contributiebedragen bij volledig seizoen  (peildatum leeftijd = 1 januari)

1.1 Senioren Contributie
Senior lid wel spelend € 179.50
Senior lid niet spelend / rustend lid € 40,00
Rustend lid, + 3 wedstrijden € 67,50
   
1.2 Jeugd Contributie
18 en 17 jaar (O19) € 127,50
16 en 15 jaar (O17) € 117,50
14 en 13 jaar (O15) € 109,50
12 en 11 jaar (O13) € 102,50
10 en 9 jaar (O11) € 92,50
8 jaar en jonger (O9) € 92,50
 

 

2.1    Kortingen vrijwilligers
Senioren, voetballend en bestuurder cq wekelijks trainer of leider van een jeugdteam € 50,00
niet voetballend en wekelijks trainer of leider van een jeugdteam 100%
Junioren,   voetballend en bestuurder cq wekelijks trainer of leider van een jeugdteam   € 40,00
niet voetballend en wekelijks trainer of leider van een jeugdteam  100%
   
2.2 Bij ziekte en blessure, ls het lid langer dan een ½ voetbalseizoen (4 mnd) niet kan trainen en voetballen.
De korting bedraagt 50% van het contributiedeel boven het tarief van rustend lid  
Senioren, per tijdvak van een ½  voetbalseizoen (4 maanden)  € 69,75
Junioren, per tijdvak van een ½  voetbalseizoen (4 maanden), maximaal € 43,75
   
3. Administratiekosten bij inlevering aanmeldformulier
Eenmalig € 15,00


Contributie bij tussentijdse aanmelding wordt naar rato berekend, waarbij aanvangstijdstip wordt vastgesteld op de eerste dag van de maand van aanmelding. Contributie voor het lopende seizoen wordt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld.  Na het vaststellen van de contributie zal de contributie worden geind bij de leden.


Contributiereglement

 

Contributiereglement

 1. Verkrijging lidmaatschap

 • Aanmelding van een aspirant-lid geschiedt schriftelijk door invulling van het “aanmeldingsformulier lidmaatschap Hapse Boys” zoals dat op de website van de vereniging is te downloaden.
 • Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend, incl. de noodzakelijke bijlagen, ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.
 • Ieder lid of ouder/voogd van een minderjarig lid is verplicht de incasso-machtiging betreffende de inning van contributie, administratiekosten en boetes in te vullen, te ondertekenen en samen met het aanmeldingsformulier in te leveren bij de ledenadministratie.
 • Bij toetreding tot de vereniging van een lid worden eenmalig administratiekosten geheven van € 15,00.
 • Op het aanmeldingsformulier wordt aangegeven dat het lid c.q. ouder/voogd van een minderjarig lid bereid is tenminste 12 uur per seizoen onbetaalde werkzaamheden te verrichten voor de vereniging. Als hieraan niet wordt voldaan, zal door het Bestuur een sanctie worden opgelegd, zoals vastgelegd in artikel 6 van dit reglement.

 2. Ingangstijdstip lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van de vereniging gaat in op de eerste dag van de maand waarin het aspirant-lid zich heeft aangemeld. Contributie is vanaf de eerste dag van betreffende maand verschuldigd.
 • De vereniging behoudt zich het recht voor een andere ingangsdatum te kiezen, mede gelet op eventuele aanwijzingen van de KNVB.
 • Het aspirant-lidmaatschap eindigt zodra het contributiebedrag is voldaan en het lid een lidmaatschapsnummer van de KNVB heeft ontvangen.

 3. Voorwaarden lidmaatschap

 • Voor het lidmaatschap van de vereniging is contributie verschuldigd. De vereniging stelt daar rechten en plichten tegenover (zie artikel 5 van dit reglement).
 • Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 • Andere vormen van betalingen dan betalingen middels automatische incasso worden niet geaccepteerd.

 4. Contributiebedragen

 • De contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd en ter beoordeling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
 • De verschuldigde contributiebedragen zijn bovenaan deze pagina van dit reglement vermeld en worden door de penningmeester geïnd via automatische incasso.

 5. Rechten en plichten van leden

 • Actieve leden zijn gerechtigd deel te nemen aan trainingen en overige verenigingsactiviteiten, aan bindende wedstrijden mag alleen worden deelgenomen als het lid in het bezit is van de door de KNVB (afhankelijk van leeftijd van het lid) ter beschikking gestelde spelerspas.
 • Afgelastingen van trainingen, wedstrijden en verenigingsactiviteiten geven geen recht op korting van het contributiebedrag.
 • Overige leden, die bij het aanmeldingsformulier hebben aangegeven niet deel te nemen aan wedstrijden of trainingen, worden aangemeld als verenigingslid. Indien niet spelende leden vrijwilligerstaken uitoefenen waarvoor een KNVB lidmaatschap nodig is, worden de niet spelende leden wel aangemeld als lid van de KNVB.
 • De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen c.q. besluiten van de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur van de vereniging en de KNVB.

 6. Vrijwilligersbijdrage

 • Ieder lid c.q. ouders/voogden van een minderjarig lid dient tenminste 12 uur per seizoen onbetaalde werkzaamheden te verrichten voor de vereniging zoals op het aanmeldingsformulier staat aangegeven.
 • Frequent vrijwilligerswerk zoals niet betaalde trainer, leider, scheidsrechter, onderhoud, enz, geven vrijstelling van deze bijdrage. Voorbeelden van de meest voorkomende vrijwilligersbijdragen zijn: rijden naar trainingen en wedstrijden, kantinedienst op zaterdag, wassen van het tenue van je team.
 • De invulling van deze werkzaamheden zal met het lid c.q ouders/voogden van het minderjarige lid door de vereniging worden gecommuniceerd.
 • De vrijstelling is niet overdraagbaar aan derden, tenzij het bestuur daarmee heeft ingestemd.
 • Wanneer leden of ouders van minderjarige leden geen vrijwilligersbijdrage leveren conform de 1e bullet, mag door het Bestuur een schorsing van 2 wedstrijden van het desbetreffend lid opgelegd worden.
 • Gedurende deze schorsing is het voor het desbetreffend lid niet toegestaan om te trainen of deel te nemen aan andere door de KNVB of de club vastgestelde wedstrijden.

 7. Beëindiging en schorsing lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

 • Opzegging van het lidmaatschap
  • vindt plaats door het lid of ouder/voogd van een minderjarig lid met een schriftelijke bevestiging per post of per email, welke uiterlijk 15 mei van het jaar ingediend dient te worden bij de ledenadministratie. 
  • Daarnaast informeert het lid of ouder/voogd van een minderjarig lid ook de teamleider over de opzegging.
  • Als opzegging te laat gebeurd, is alsnog contributie verschuldigd over het eerste kwartaal van het nieuwe verenigingsjaar.
  • Bij het niet opzeggen van het lidmaatschap, wordt dit stilzwijgend met één jaar verlengd en contributie geïnd.
  • Tussentijds beëindiging (gedurende het verenigingsjaar) geeft het lid in principe geen recht op een gedeeltelijke restitutie van het contributiebedrag. Het bestuur van Hapse Boys kan besluiten tot gedeeltelijke restitutie als zij oordeelt dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.
 • Schorsing van een lid
  • Het bestuur van Hapse Boys mag besluiten een lid te schorsen, als de incasso van de contributie door het lid, c.q. ouder/voogd van een minderjarig lid gestorneerd wordt, zonder dat daar vooraf met het bestuur van Hapse Boys over gecommuniceerd is.
 • Afvoeren van de ledenlijst door een bestuursbesluit,
  • Na schorsing wegens niet tijdige betaling van de contributie of opgelegde boetebedragen. Pas na het inning van de openstaande bedragen wordt de schorsing opgeheven.
  • Na een ernstig doen of laten dat indruist tegen de goede zeden.
  • Na wangedrag of geweldpleging.
  • Royement door het bestuur.

 8. Korting op contributiebedrag

 • Actieve leden die langdurig geblesseerd zijn en langer dan 4 maanden aaneengesloten niet in staat zijn om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen, komen in aanmerking voor gedeeltelijke restitutie van contributie.
 • Zodra de langdurige blessure vastgesteld is, meldt het lid c.q. ouder/voogd van een minderjarig lid dit via de trainer of leider bij de Technische commissie.
 • Het betreffende lid c.q. ouder/voogd van een minderjarig lid moet voor gedeeltelijke teruggaven van contributie hiervoor zelf bij de ledenadministratie per email of schriftelijk een verzoek indienen. Het bestuur beoordeelt uiterlijk aan het einde van het seizoen of en hoeveel contributie terug gegeven wordt.
 • Gedeeltelijke restitutie van de contributie is niet mogelijk wanneer men rustend lid is.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om ook in andere gevallen dan langdurige blessures, teruggave van contributie te verlenen.

 9. Financiële steun

 • Stichting Leergeld Land van Cuijk heeft zich tot doel gesteld om ouders/voogden van kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen tegemoet te komen.
 • Voor verdere informatie verzoeken wij u om contact op te nemen met Stichting Leergeld ([email protected]) of stuur de antwoordkaart van de folder (aanwezig op scholen) naar Postbus 8, 5430 AA Cuijk.

10. Boetes

 • Het lid is zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de door de KNVB en / of vereniging opgelegde boetes.
 • Boetes worden door de penningmeester middels de door het lid c.q. ouder/voogd van een minderjarig lid afgegeven automatische incasso, direct geïnd bij desbetreffend lid.
 • Wanneer het desbetreffend lid het niet eens is met de boete, dient het lid c.q. ouder/voogd van een minderjarig lid schriftelijk /email bezwaar aan te tekenen bij de wedstrijdsecretaris.

11. Wijzigingen in het contributiereglement behoeven géén instemming van de individuele leden, behoudens de in de statuten vastgelegde besluiten.

12. In gevallen waarin dit contributiereglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de vereniging

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!